{{formular.dotacniProgram.nazev}}
Identifikace žadatele
Korespondenční adresa
Kontaktní osoba
Seznam příloh
 1. Projektová část - Příloha č.1
 2. Nákladový rozpočet projektu - Příloha č.2
 3. Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí nadačního příspěvku - Příloha č.3
 1. K žádosti je nutno připojit dále následující soubory (pdf/doc/docx/jpg):
  • ukázku textu díla cca 5 stran
  • lektorský posudek
  • nakladatelskou smlouvu
  • smlouvu o autorských právech
  • výpis registrace zřizovací listiny žadatele (nakladatele, vydavatele)
  • výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku apod. (ne starší dvou měsíců)
  • poslední 3 vydaná čísla časopisu
  • výpis registrace zřizovací listiny žadatele (nakladatele, vydavatele)
  • výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku apod. (ne starší dvou měsíců)
  • ukázku textu díla cca 5 stran
  • vyjádření, stanovisko doporučující instituce (umělecké obce, profesního sdružení, odborné instituce, budoucího uživatele / nakladatele / provozovatele výkonu, známé a hodnověrné osoby) v rozsahu cca 1 strany, označené datem, místem, jménem a podpisem statutárního zástupce a razítkem
  • oznámení o konání, popřípadě pozvání, u studijního pobytu a stáže nutný scan pozvání
  • vyjádření, stanovisko doporučující instituce (doporučení zaměstnavatele - vědeckého ústavu, školy k žádosti o stipendiu je povinné) v rozsahu cca 1-2 stran, označené datem, místem, jménem a podpisem statutárního zástupce a razítkem, které obsahuje:
   • odůvodnění cesty žadatele
   • vyjádření k vědecké činnosti žadatele
   • účastní se ještě další pracovník zaměstnavatele ? (kdo, jak)
  • v případě použití vlastního automobilu prohlášení obsahující:
   • kopii velkého technického průkazu vozidla
   • popis cesty (z místa do místa a zpět)
   • počet ujetých km
 2. Další soubory:
Soubory
Klikněte pro výběr souborů
 • {{file.name}} - ({{file.size / 1024 | RoundTo:1}}kB)

Rozhodnuté granty na podporu vydávání původní i překladové tvorby lze příjemci vyplatit až po vydání titulu. Konečný termín předání podpořené publikace naleznete zde: https://nclf.cz/nadacni-program/.
Příloha č.1 - Projektová část
Doba realizace projektu:
Předpokládaný termín čerpání stipendia:
Doba realizace projektu:
Osobní údaje absolventa
Úplná adresa (zaměstnavatele, ústavu, školy):
Příloha č.2 - Nákladový rozpočet projektu
Rozpis nákladů


Příloha č.3 - Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí nadačního příspěvku

 1. Nemá žádné závazky vůči poskytovateli nadačního příspěvku.
 2. Není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 3. Není politickou stranou či subjektem na politickou stranu napojeným.
 4. Všechny údaje, které uvedl, jsou pravdivé. Zavazuje se Nadaci písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech rozhodných pro poskytnutí nadačního přispěvku.
Potvrzení souhlasu se zásadami GDPR

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Ochrana osobních údajů
Potvrzuji, že jsem četl/a podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasím.